+1 امتیاز
در ICD توسط
تداخلات الکترومغناطیس EMI چیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (2.8k امتیاز)
وسایلی که از الکتریسته و مغناطیس استفاده میکنند یک محیط الکترو مغناطیس دورخودشان دارند. این محیط اغلب اوقات ضعیف است و نمیتواند روی وسیله شما تاثیری بگذارد. در هر صورت، محیط الکترو مغناطیس قوی میتواند ICD شما را نسبت به ضربان قلب شما غیرفعال کرده و مانع ارائه شوک و درمان مناسب از طرف ICD یا همانند سازی ریتم قلب و شوک دادن نامناسب میشود.
اگر فقط از این محیطها عبور میکنید، ICD نوع مدترونیک بصورت طبیعی کار خواهد کرد. این خیلی مهم است که شما بدانید منبع EMI چه کار میکند و روی ICD شما چه تاثیری میگذارد.

59 سوال

19k پاسخ

0 دیدگاه

53 کاربر

به پرتال پرسش و پاسخ ایران بهداشت خوش آمدید.
...